سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مجله الهدی  
سردبیر 
1364/01/01 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
مجله مزبور 
مدیر تحریریه  
 
 
اجرائی 
همکاری 
مرکز الغدیر دایرة المعارف فقه اسلامی 
مدیریت 
1376/01/01 
 
علمی اجرائی 
تدریس 
مجتمع شهید صدر تهران  
مدرس 
 
 
-----